STATUTEN der Speeltuinvereniging "Weerestein"

Gevestigd d.d. 1949 te Hillegom

 

Herziening per d.d. 2 mei 1981

 

NAAM, DUUR EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Speeltuinvereniging "Weerestein" en is gevestigd in de gemeente Hillegom. Zij is oorspronkelijk opgericht op zes oktober negentienhonderdnegenenveertig en is vanaf heden aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Zij is aangesloten bij de Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties (N.U.S.O.).

 

DOEL

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen.

 

Artikel 3

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

het in stand houden van een speeltuin; 

het organiseren van clubwerk; 

het houden van feesten,tentoonstellingen, uitvoeringen en dergelijke; 

overige wettige middelen.

 

 

GELDMIDDELEN

Artikel 4

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, subsidies, donaties en andere baten.

 

LEDEN

Artikel 5

1.   De vereniging wordt gevormd door:

     a. leden;

     b. donateurs;

     c. ereleden.

2.   Leden kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd hebben bereikt van achttien jaar en met het doel van de vereniging kunnen instemmen.

3.   Donateurs zijn zij die de vereniging financieel of anderszins willen steunen.

4.   Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 

TOELATING

Artikel 6

1.   Het lidmaatschap respectievelijk het donateurschap zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 en 3 wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur.

2.   Tegen een afwijzing tot toelating tot lid staat beroep open op de ledenvergadering.

3.   Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur dan wel van tenminste tien leden.

4.   Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, donateurs en ereleden zijn opgenomen.

 

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1.   Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

     a. door overlijden van een lid/natuurlijk persoon of beëindiging van het bestaan van een lid/rechtspersoon.

     b. door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur.

     c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur te doen, hetgeen kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.     

d. door ontzetting uit het lidmaatschap, alleen uit te spreken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

2.   Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, schriftelijk en met inachtneming vaneen opzeggingstermijn van drie maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 

3.   Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

 

4.   Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijn en behoeve uit te sluiten.

 

5.   Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt tenspoedigste schriftelijk van het besluit als bedoeld in het volgende lid met opgave van redenen in kennis gesteld.

 

6.   Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

7.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 8

1.   De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2.   Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3.   Eventuele andere verplichtingen van de leden ten opzichte van de vereniging dienen eveneens door de algemene ledenvergadering te worden vastgesteld.

 

BESTUUR

Artikel 9

1.   Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2.   De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet achtenveertig uur vóór de aanvang van de vergadering bij het bestuur worden ingediend.

3.   Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

5.   Indiener meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP ,PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING

Artikel 10

1.   Ieder bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 

2.   Ieder bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is mogelijk herkiesbaar voor nog een periode van drie jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 

3.   Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging

b. door bedanken.

 

BESTUURSFUNCTIE BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

artikel 11.

1.   Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor ieder van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden

2.   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend

3.   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING

artikel 12.

1.   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging

2.   indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt

3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.   Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.   Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

1. onverminderd het bepaalde onder 2 het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van een bedrag jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen te boven gaande.

2a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.

d. het aangaan van dadingen.

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 

6.   Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur;

b. hetzij door de voorzitter;

c. hetzij door twee andere bestuursleden.

 

JAARVERSLAG, REKENING ENVERANTWOORDING

Artikel 13

1.   Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

2.   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.   Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn van drie maandenkan ieder lid de rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.   Dealgemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan dealgemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.   Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonenen inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.   De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

1.   Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk binnen driemaanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering  de jaarvergadering  gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.   het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.

b.   de benoeming van de in artikel 13 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar.

c.   voorziening in eventuele vacatures.

d.   voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.   Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan dooroproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen krant.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15

1.   Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle donateurs en ereleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2.   Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.   Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4.   Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid slechts door één ander lid gevolmachtigd kan worden.

 

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

Artikel 16

1.   De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en getekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENEVERGADERING

Artikel 17

1.   Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeelde juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.   Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.   Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid gekregen dan vinden de herstemmingenplaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt doorloting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.   Indiende stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.   Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.   Bijéénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.   Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent aan de orde komende onderwerpen  dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

1.   De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2.   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

1.   Inde statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.   Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/ derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

Artikel 20

1.   De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.   Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

VERENIGINGSREGISTER

Artikel 22

In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haarzetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders der vereniging:

a.   deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende de statuten.

b.   elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de statutenwijziging.

c.   de ontbinding van de vereniging.

d.   de naam, de voornamen en de woonplaats van alle bestuursleden, aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met één of meer anderen te vertegenwoordigen.