HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Speeltuinvereniging"Weerestein”

gevestigd te Hillegom.

 

Herziening per d.d. 2 mei 1981

 

1.  De door de leden verschuldigde contributie wordt vastgesteld op de algemene vergadering. Bij toetreding is aanschrijfgeld ƒ 2,50 verschuldigd

 

2. Donateurs hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen en aan de debatten deel te nemen. Zij zijn echter niet stemgerechtigd

 

3. De leden hebben het recht om hun kinderen gebruik te laten maken van de speeltuin, echter alleen op de tijden waarop deze is opengesteld. Deze tijden worden door het bestuur vastgesteld

 

4. De oppas heeft het recht om kinderen die zich misdragen of niet ordelijk gedragen uit de speeltuin te verwijderen. Hieromtrent kunnen de ouders eventueel schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur.

 

5. Leden, die 3 maanden contributieschuld hebben, ontvangen van de penningmeester een aanmaning. Wordt het verschuldigde daarna niet voldaan, dan volgt royement door het bestuur

 

6. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden der vereniging gekozen voor de tijd van 3 (drie) jaar. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 (vijf) leden.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door

de voorzitter

de secretaris  

de penningmeester.

 

7. De voorzitter leidt de leden- zowel als de bestuurvergaderingen. Hij tekent de notulen, nadat deze door de aanwezige leden zijn goedgekeurd. Hij tekent mede secretaris alle daarvoor in aanmerking komende stukken. Hij houdt contrôle op de naleving van de statuten en van dit huishoudelijk reglement en draagt er zorg voor dat de besluiten, genomen op de vergaderingen, worden uitgevoerd.

 

8. De 2e (tweede)voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en is hem behulpzaam bij zijn werkzaamheden.

 

9. De secretaris is belast met de correspondentie en verzorgt de notulen van de bestuurs- en andere vergaderingen. Hij draagt zorg voor het behoorlijk in stand houden van het archief der vereniging. Jaarlijks stelt hij een verslag op van de gang van zaken in de verenging en brengt dit verslag ter kennis in de algemene vergadering

 

10. De 2e (tweede) secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid en is hem behulpzaam bij zijn werkzaamheden

 

11. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer der vereniging. Hij is verplicht op eerste aanvraag van het bestuur inzage te geven van de boeken en verantwoording af teleggen van de in kas zijne gelden. Hij zal jaarlijks 14 (veertien) dagen vóórde algemene vergadering rekening en verantwoording afleggen aan de voorzitter. Hij verschaft voorts alle inlichtingen aan de kascommissie.

 

12. De 2e (tweede)penningmeester vervangt de penningmeester bij diens afwezigheid en is hem behulpzaam bij zijn werkzaamheden

 

13. De kascommissie controleert in de maanden februari, mei, augustus en november de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt hiervan verslag uit bij het bestuur

 

14. De bestuursleden zonder omlijnde functie staan de overige bestuursleden bij in hun werkzaamheden

 

15. Leden van het bestuur, die door woord, geschrift of daad handelen in strijd met de statuten of belangen der vereniging, kunnen op met redenen omkleed voostel van het bestuur of tenminste 10 (tien) leden tot ontheffing van hun functie worden voorgedragen De aldus voorgedragene heeft het recht op de vergadering, tijdens welke het voorstel wordt behandeld zich mondeling of schriftelijk te verdedigen. De ontheffing moet met instemming van tenminste 2/3 (tweederde) der aanwezige leden worden vastgesteld.

 

16. De leden van het bestuur treden af volgens een opgemaakt rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar

 

17. Het bestuur vergadert zo dikwijls als door het dagelijks bestuur nodig wordt geacht

 

18. De algemene vergadering wordt tenminste 7 (zeven) dagen van tevoren geconvoceerd met vermelding de agenda. De algemene vergadering kan alleen besluiten nemen aangaande punten en onderwerpen die op de agenda voorkomen. De algemene vergadering kan hiervan afwijken op voorstel, genomen door tenminste 2/3(tweederde) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Een zodanige afwijking der agenda mag echter niet betreffen een voorstel tot wijziging der Statuten, het Huishoudelijk Reglement of het overgaan tot ontbinding der vereniging.

 

19. Alle besluiten in de algemene vergadering moeten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd. Staken hierover de stemmen, dan beslist na een eenmalige herstemming het bestuur. Stemming over personen geschiedt met gesloten, ongetekende briefjes. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een 2e (tweede) vrije stemming plaats. Levert ook deze stemming geen volstrekte meerderheid op, dan heeft een herstemming plaats tussen de 2 (twee) personen die bij de 2(tweede) stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Bij staking der stemmen beslist het lot.

 

20. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen worden aangebracht op de wijze, voorgeschreven voor de wijziging der Statuten, echter met de gewone meerderheid van stemmen.

 

21. Een lid, dat geroyeerd is of bedankt heeft, verliest alle rechten en kan geen aanspraak maken op de door hem of haar gestorte gelden. Een wegens contributieschuld geroyeerd lid kan weer als lid toetreden, wanneer het achterstallige vóóraf is aangezuiverd.

 

22. Ieder lid geeft bij verhuizing hiervan kennis aan het bestuur.

 

23. Het bestuur kan met opgave van redenen weigeren iemand als lid in te schrijven.

 

24. Candidaten voor een bestuursfunctie dienen tenminste 48 (achtenveertig) uur voor aanvang der algemene vergadering op het secretariaat bekend gemaakt te zijn. Dit geschiedt schriftelijk en deze candidaatstelling moet voorzien zijn van tenminste 10 (tien) handtekeningen van stemgerechtigde leden.

 

OVER HET JEUGDGEBOUW

 

26. Het bestuur kan zonder opgave van redenen weigeren het gebouw te verhuren.

 

27. Alleen bij de beheerder kan het gebouw besproken worden. Deze beheerder wordt benoemd door het bestuur.

 

28. Indien de huurder ook nà 24.00 uur des nachts gebruik wenst te maken van het gebouw, dient dit 10(tien dagen vooraf besproken te zijn.

 

29. Alle handelingen en maatregelen, genomen door de beheerder, worden geacht te zijn genomen door het bestuur. Hieromtrent staat voor de leden schriftelijk beroep bij het bestuur open.

 

30. De huurder is aansprakelijk voor alle aangerichte schade aan de eigendommen der vereniging.

 

31. Indien het gebouw verhuurd is in de periode, tijdens welke gebruik wordt gemaakt van de speeltuin blijft deze toegankelijk voor de leden.

 

32. In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

33. Alle voorschriften of reglementen, welke golden vóór het van kracht worden van dit Huishoudelijk Reglement, worden vanaf datum van voorstellen vervallen verklaard.

 

34. Voor bruiloften en partijen mag het gebouw alleen verhuurd worden aan leden van de vereniging

 

Aldus voorgesteld door het bestuur aan de leden op de buitengewone ledenvergaderingen dd. 19 januari en 2 mei 1981.